Bergtraining.nl — Bergtraining met de motor!

Disclaimer

Disclaimer

Websitevoorwaarden

De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Bergtraining.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Wanneer Bergtraining.nl verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal Bergtraining.nl onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Bergtraining.nl biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaan wij alle teksten, fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid

Bergtraining.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Er is veel zorg besteed aan de ontwerp en onderhoud van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dit betekent niet dat wij de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Bergtraining.nl noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik voor persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Copyright.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Bergtraining.nl. De gegevens die wij langs deze website van u ontvangen, worden administratief opgenomen in onze bestanden. Zij dienen uitsluitend om u de door u gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren.Bergtraining.nl behoudt tevens het recht - tenzij anders overeen gekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Bergtraining.nl mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bergtraining.nl. Ingeschreven bij de KVK te Almere.